Tržní řád

Čl. 1.

Tržní řád se vydává pro účely stanovení místa a podmínek prodeje zboží (dále jen prodej) a poskytování služeb na prodejních trzích na letišti ve Vyškově.

Čl. 2. - Organizace provozní doby

Trhy na letišti ve Vyškově jsou organizovány každou sudou neděli od dubna do prosince v době od 6.00 do 14.00 hod. Pro nakupující je areál otevřen od 8.00 do 12.00 hod. Pořadatel si vyhrazuje právo přiměřeně rozšířit nebo zúžit počet termínů a rozsah provozní doby podle aktuální situace.

Čl. 3. - Oprávnění k prodeji

 1. Právnické a fyzické osoby, které vlastní živnostenské oprávnění vydané v souladu se živnostenským zákonem.
 2. Fyzické osoby bez povolení živnostenských úřadů, prodávající na základě zákona č. 105/1990 Sb. o soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších právních předpisů, nebo fyzické osoby prodávající n a základě jiných právních předpisů.

Čl. 4. - Zboží povolené k prodeji

Na prodejních trzích v areálu letiště je povoleno prodávat:
 1. Osoby uvedené v čl. 3 odst. 1) tohoto Tržního řádu mohou prodávat:
  1. spotřební zboží – právnické a fyzické osoby, které vlastní živnostenského oprávnění dle živnostenského zákona, jehož součástí předmětu podnikání je nákup a prodej zboží,
  2. spotřební zboží vlastní výroby – právnické a fyzické osoby, které vlastní živnostenské oprávnění na výrobu spotřebního zboží, které je předmětem činnosti jejich živnostenského oprávnění.
 2. Osoby uvedené v čl. 4. odst. 2) tohoto Tržního řádu mohou prodávat:
  1. rostlinné produkty vlastní zemědělské výroby, např. ovoce, zeleninu, ořechy, brambory, lesní plody-borůvky, maliny atd.,
  2. zeleninovou a květinovou přísadu,
  3. květiny,
  4. ovocné stromky, keře, vinnou révu, sadbu brambor, jahody a jiné produkty pouze v souladu se zákonem číslo 92/1996 Sb. o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin,
  5. houby na základě osvědčení o znalosti hub, které bylo vydáno příslušnou zkušební komisí. Oprávnění k prodeji se týká těch hub, které jsou v osvědčení uvedeny, houby mohou být maximálně rozděleny jedním řezem,
  6. prodej jmelí na základě potvrzení lesního hospodáře,
  7. slepičí vejce z chovů, které jsou pod trvalým veterinárním dozorem na základě osvědčení vydaného okresní veterinární správou, při dodržení veterinárních a hygienických podmínek prodeje,
  8. včelí med a jiné včelařské produkty na základě osvědčení vydaného Okresní veterinární správou,
  9. živé ryby na základě osvědčení vydaného Okresní veterinární správou. Zabíjení a kuchání ryb je povoleno pouze se souhlasem Okresní veterinární správy,
  10. upravené potraviny živočišného původu se mohou prodávat pouze na základě osvědčení vydaného Okresní veterinární správou,
  11. alkohol v uzavřeném balení (mimo provozování stánku s občerstvením).

Čl. 5. - Zboží zakázané k prodeji

 1. čerstvé mlékárensky neošetřené mléko,
 2. léčivé byliny z vlastního sběru,
 3. sadbu a osiva nesplňující podmínky stanovené zákonem č. 92/1992 Sb. o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin ve znění pozdějších předpisů,
 4. zbraně a střelivo,
 5. živá zvířata a zvěř (vyjma živých ryb), syrové maso a vnitřnosti.

Čl. 6. - Na trzích je zakázáno

Prodávat potraviny bez předchozího nahlášení prodejce u Krajské hygienické správy. Kontakt platný v době poslední aktualizace prodejního řádu: KHS, oddělení výživy, MUDr. Pospíšilová, tel. 517 306 403.

Čl. 7. - Provoz trhů a kontrola prodeje

 1. Prodej a jeho průběh řídí osoba pověřená provozovatelem, která odpovídá za dodržování tržního řádu, vybírá poplatky za pronájem prodejního místa a kontroluje dodržování podmínek tohoto Tržního řádu. Touto osobou je vedoucí trhů, u kterého je uložen situační plán areálu, inspekční kniha a zák. č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů.
 2. O počtu a umístění prodejních míst rozhoduje vedoucí trhů.
 3. V období prodeje zemědělských přebytků (ovoce, zelenina, přísady apod..) – zejména v jarním a letním období mají přednost prodejci prodávající tyto přebytky.
 4. Podmínky prodeje:
  1. úhrada poplatku za prodejní místo,
  2. zábor prodejního místa nesmí přesahovat stanovenou hranici,
  3. respektování pokynů vedoucího trhů a pořadatelů dle čl. 8 tohoto Tržního řádu,
  4. udržování prodejního místa v čistotě a zajištění úklidu prodejního místa po skončení prodeje.

Čl. 8. - Povinnosti prodávajících

 1. Nedodržení podmínek prodeje se považuje za porušení Tržního řádu. Prodejce, který poruší některá z ustanovení tohoto Tržního řádu, bude bez náhrady vykázán z areálu trhů.
 2. Všechny prodávající subjekty musí při prodeji dodržovat obecně závazné právní předpisy o prodeji zboží a odpovídají za zdravotní nezávadnost prodávaného zboží.
 3. Všechny prodávající subjekty jsou povinny řídit se stanoviskem orgánů veterinární a hygienické služby, které mohou omezit nebo zakázat prodej některých produktů s ohledem na podmínky prodeje, jakost zboží a epidemiologickou situaci.
 4. Prodávající podle čl. 3. odst. 1 jsou povinni označit stánek dle ustanovení živnostenského zákona a dále je povinen:
  1. mít na svém stánku inspekční knihu,
  2. pokud prodávající pověří prodejem jinou osobu, musí tato osoba prokázat pracovně-právní vztah k podnikateli,
  3. dodržovat podmínky stanovené zákonem na ochranu spotřebitele.
 5. Prodávající podle čl. 3 odst. 1 a 2 jsou povinni označit své prodejní místo svým jménem a příjmením, případně identifikačním číslem organizace (IČO).
 6. Prodávané zboží musí být viditelně označeno cenovkami.
 7. Prodávající je povinen na požádání kupujícího vystavit potvrzení o prodeji zboží.
 8. Prodávající je povinen prodejní místo udržovat v pořádku a čistotě a po ukončení prodeje je zanechat čisté a uklizené.
 9. Při kontrole se prodávající musí prokázat:
  • průkazem totožnosti,
  • potvrzením o úhradě nájemného za prodejní místo,
  • cizinci – platným průkazem o povolení pobytu cizince,
  dle druhů prodávaného zboží, které prodává:
  • potvrzením z okresní veterinární správy
  • osvědčením o znalosti hub
  • potvrzením o odběru jmelí apod.

Čl. 9. - Ceny za pronájem

Cena za jedno prodejní místo o šířce 3 m uhrazená formou půlročního předplatného je 200,- Kč za jeden prodejní den.
Cena za jedno prodejní místo o šířce 3 m zaplacená formou jednorázového vstupu činí 400,- Kč za jeden prodejní den.
Cena za jedno prodejní místo o šířce 3 m zaplacená formou jednorázového vstupu pro prodejce potravin činí 200,- za jeden prodejní den
Vstupné pro návštěvníky je 10,- Kč za osobu a den.

Čl. 10. - Kontrolní orgány

Prodej a provoz prodejních trhů kontrolují orgány dle svého oprávnění:
 • Česká obchodní inspekce
 • Živnostenský úřad
 • Okresní veterinární správa
 • Policie České republiky
 • ostatní dotčené orgány státní správy

Čl. 11. - Zrušovací a závěrečné ustanovení

Tento tržní rád nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012. Zrušuje se tržní řád vydaný Aeroklubem Vyškov dne 1. 5. 2001.

Výcvik na motorových letadlech

Aeroklub Vyškov poskytuje všem zájemcům výcvik na motorových kluzácích nebo ultralehkých letadlech? A že tento výcvik není dražší než 30 tis Kč vč. všech poplatků? Pokud si chcete vyzkoušet výcvik na motorových kluzácích nebo ultralehkých letadlech, není nic jednoduššího, než přijít na letiště a během seznamovacího letu si vyzkoušet zda je to pro Vás ten správný koníček.